Thông báo đính chính ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023