Shareholder
Relations

ANNOUNCEMENTS

ALL
Annual General Meeting
NOTICE

Tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Nghệ An

Ngày 23/10/2023, Công ty đã nhận được Thông báo số 22587/23 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí tại Nghệ An

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty

HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Ngày 25/09/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD) thông qua Nghị quyết số 21/NQ-PSD-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
1 2 3 4 35

REPORTS

ANNUAL REPORTS
COMPANY MANAGER
Financial Report
MANAGEMENT REPORT
1 2 3 16