HDQT thông qua điều chỉnh Quy chế Bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop) năm 2021