Nghị quyết HDDQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản