Nghị quyết HĐQT thay đổi ĐKCC và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản