Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản