Quan hệ
cổ đông

Công bố thông tin

TẤT CẢ
Đại hội cổ đông
Thông báo

Thông báo ngày không còn là nhóm cổ đông lớn

Thông báo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn

Nghị quyết HĐQT thay đổi ĐKCC và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HDDQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Quy chế bầu bổ sung TV HDQT 2021

Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT

Tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP

Vợ của Phó Giám đốc kinh doanh đăng ký mua 50.000 cp

1 14 15 16 17 18 19 20 37

BÁO CÁO

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
QUẢN TRỊ CÔNG TY
1 15 16 17