Quan hệ
cổ đông

Công bố thông tin

TẤT CẢ
Đại hội cổ đông
Thông báo

Công ty Công Nghệ Xanh không còn là công ty con của Công ty PSD

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Vũ Thành Chun

Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP

Công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP

HĐQT thông qua chi trả cố tức với tỷ lệ 15%, bằng tiền và chi một lần

HĐQT PSD thông qua phương án thoái toàn bộ vốn tại Công Nghệ Xanh

HĐQT bổ sung và chi tiết phương án bán CPQ cho NLĐ

HĐQT triển khai Phương án ESOP

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1 12 13 14 15 16 17 18 37

BÁO CÁO

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
QUẢN TRỊ CÔNG TY
1 13 14 15 16 17