Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020 và đề xuất năm 2021