Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát 2021