Tờ trình 8 thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS