Tờ trình 7 thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT