Thông báo về việc góp vốn mua Cổ phần Công ty Điện tử Điện lạnh Bình Minh