TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt