Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐTN 2021