HĐQT thông qua việc chốt DSCĐ và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021