Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền