HĐQT thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (10%)