Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019