Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu