HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022