HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022