Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu