UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động