Tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP