Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin