Thông báo ngày ĐKCC chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐTN năm 2022