Phó Giám đốc nội chính PSD báo cáo kết quả bán 244800 cổ phiếu