HĐQT thông qua việc thay đổi ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024