DANH SÁCH CỔ ĐỔNG KHÔNG NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ TN 2023 BẰNG ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN (LẦN 1)