Quan hệ
cổ đông

Công bố thông tin

TẤT CẢ
Đại hội cổ đông
Thông báo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Công văn của UBCKNN về kết quả bán cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn năm 2023

Công bố thông tin Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả bán cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn (ESOP) năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án Esop 2023

Ngày 22/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD) thông qua Nghị quyết số 18/NQ-PSD-HĐQT về việc tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023.

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023

PSD trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 tại Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí đã thông qua Nghị quyết số 17/NQ-PSD-HĐQT ngày 16/08/2023 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023.

Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty

Ngày 16/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD) thông qua Nghị quyết số 16/NQ-PSD-HĐQT về việc Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty.

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2023

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1 2 3 4 5 6 7 37

BÁO CÁO

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
QUẢN TRỊ CÔNG TY
1 2 3 4 5 6 17