Quan hệ
cổ đông

Công bố thông tin

TẤT CẢ
Đại hội cổ đông
Thông báo

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Nghệ An

Ngày 23/10/2023, Công ty đã nhận được Thông báo số 22587/23 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí tại Nghệ An

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty

HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Ngày 25/09/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD) thông qua Nghị quyết số 21/NQ-PSD-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Công văn của UBCKNN về kết quả bán cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn năm 2023

Công bố thông tin Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả bán cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn (ESOP) năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.
1 2 3 4 5 6 36

BÁO CÁO

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
QUẢN TRỊ CÔNG TY
1 2 3 4 5 17