Quan hệ
cổ đông

Công bố thông tin

TẤT CẢ
Đại hội cổ đông
Thông báo

HĐQT thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chi một lần

Thay đổi loại chứng khoán với Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021

HĐQT thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chi một lần

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 32

Tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

1 2 3 4 5 36

BÁO CÁO

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
QUẢN TRỊ CÔNG TY
1 2 3 4 17