Tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022