HĐQT thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chi một lần