Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022