UBCKNN thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PSD