UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức