Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023