Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân chia lợi nhuận 2021