Tờ trình 6 thông qua thù lao HĐQT, BKD và thư ký công ty