Tờ trình 3 – Phân chia lợi nhuận và trích lập quỹ 201