Tờ trình 10 thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng