Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty