Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty