Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Nghệ An