Thông báo việc tạm hoãn Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu