Tờ trình 15 thông qua báo cáo giao dịch liên quan năm 2020-2021