Tờ trình 11 thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 (thay thế tờ trình 3