Thông báo về việc bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu